Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů
Site   03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 Celkem
ACADEMY OF SCIENCES Akademie věd ČR 227 130 75 48 18 92 33 204 211 88 1126
AGRICULTURAL RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 0 0 0 0 0 4 0 21 0 0 25
CHOMUTOV RESEARCH INST Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, odd. ekotoxikologie (Chomutov) 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
COTTON INDUSTRY RESEARCH INST Výzkumný ústav bavlnářský  42 73 0 0 0 0 0 0 0 0 115
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 10 5 0 1 0 3 0 0 6 3 28
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 215 55 16 8 17 37 9 10 6 4 377
INST OF SLAVONIC STUDIES Slovanský ústav AV ČR 25 13 0 0 0 0 0 6 0   44
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 63 28 613 143 75 57 154 42 54 57 1286
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 29 1 0 14 6 3 13 0 29 6 101
INSTITUTE OF AVIATION MEDICINE - PRAGUE Ústav leteckého zdravotnictví 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
INSTITUTE OF BOTANY Botanický ústav AV ČR 0 43 0 0 0 38 0 10 4 0 95
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
INSTITUTE OF INTL RELATIONS Ústav mezinárodních vztahů 82 156 43 60 10 0 2 43 14 19 429
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 0 145 37 0 2 33 6 2 3 3 231
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 0 12 109 34 24 6 6 9 20 2 222
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 51 2 5 0 0 0 0 0 0 0 58
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 4 3 12 2 4 0 37 5 12 0 79
LIBRARY OF OCCUPATIONAL SAFETY RESEARCH Výzkumný ústav bezpečnosti práce 6 2 0 0 17 0 0 0 0 0 25
MASARYKS INST Masarykův ústav AV ČR 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 23
MATHEMATICAL INST Matematický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
RESEARCH INST OF ANIMAL PRODUCTION Výzkumný ústav živočišné výroby 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
RESEARCH INST OF CROP PRODUCTION Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 21
UTIA AV CR Ústav informatiky AV ČR 15 10 3 0 1 0 0 0 0 2 31
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 38 131 0 15 0 28 0 24 13 159 408
WATER RESEARCH INST Výzkumný ústav vodohospodářský 0 0 15 8 0 1 0 0 12 11 47
Součet   837 834 947 353 179 302 264 376 412 358