eifl.nkp.cz

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing  eIFL.net 

eIFL General Assembly 2004 (Poznań, Polsko)

V pořadí již čtvrté setkání zástupců konsorcií zemí, které se zapojily do programu Open Society Institute eIFL Direct, se konalo v polské Poznani, v moderních prostorách kampusu poznaňské technické univerzitě.

V úvodním vystoupení zhodnotila R. Kupryte aktivity eIFL.net za uplynulé období od posledního setkání. Tyto aktivity se týkají především organizace různých workshopů, jednání s producenty a vydavateli a rozšíření spolupráce zejména s africkými zeměmi.

Dále byli účastníci jednání seznámeni s výsledky dotazníku, kterým byly jednotlivé země obeslány s cílem zjistit, jaké databáze a z jakých oborů jsou žádány. Bylo osloveno 46 zemí a vráceno 30 vyplněných dotazníků. Na základě požadavků a priorit zemí by měla být stanovena další strategie při jednání s vydavateli. Znovu se ukázalo, jak velký vliv mají stávající podmínky zemí především v oblasti informační infrastruktury a informační gramotnosti.

Hlavním cílem jednání bylo předložení návrhu o založení neformálního nadnárodního konsorcia, které by mělo svoji organizační strukturu a především by během cca 3 let postupně přešlo na vlastní zdroje financování (programy a sponzoři), včetně finančních příspěvků zúčastněných zemí. K předloženému návrhu se rozvinula velmi bohatá diskuse a v předběžném hlasování 18 zemí projevilo zájem o účast v konsorciu, 3 země odmítly z finančních důvodů a ostatní přenechají rozhodnutí až po projednání návrhu s členy konsorcií jednotlivých zemích.

Program jednání pokračoval příspěvkem, který se týkal autorských práv ve vztahu k uchovávání elektronické podoby článku a možností zpřístupnění archivů a meziknihovních výpůjčních služeb. Pan H. Neuroth z Univerzitní knihovny v Goettingenu hovořil o digitalizaci dokumentů a jejím významu, ale také o možných problémech při zpřístupňování elektronických dokumentů v budoucnosti, protože technické a technologické možnosti se vyvíjejí nesmírně rychle. Velice důležitá je při digitalizaci volba formátu a standardizace.

V samostatných vystoupeních byla představena 3 konsorcia. V Kambodži se teprve uvažuje o možnosti konsorcium založit, velké překážky jsou finanční, ale také téměř neexistující informační infrastruktura (internet je pouze v internetových kavárnách) a chybějící informační gramotnost obyvatel (internet ovládá 0,2% populace). Africká země Malawi založila v roce 2003 konsorcium MALICO, problémy s infrastrukturou a informační gramotností jsou stejné. Konsorcium, které je financováno z darů sponzorů a příspěvky knihoven a ve kterém pracují pouze dobrovolníci, se snaží knihovnám poskytovat základní školení, spravuje vlastní webové stránky a kromě programu eIFL využívá také program INASPI (určený pouze pro africké země). Estonské konsorcium ELNET je ukázkou konsorcia, které původně (v roce 1996), vzniklo za účelem nákupu společného knihovnického systému, dále byla přidána retrokonverze knihovních fondů a potom společné získávání a využívání elektronických informačních zdrojů. Organizační struktura 13 členného konsorcia zahrnuje výkonného ředitele a řídící výbor. Finanční prostředky jsou získávány z členských příspěvků a z ministerstva kultury a školství.

Během posledního dne jednání byly prezentovány příspěvky, které se z různých hledisek zabývaly možnostmi otevřeného přístupu k vědeckým informacím, k jejich využití, zpracování a archivaci. Projekt SPARC je podpořen tzv. Berlínskou deklarací a na Humboldtově univerzitě v Německu je realizován projekt na vytvoření digitální knihovny disertací. Více než 1230 plnotextových časopisů je volně přístupných v projektu DOAJ, na kterém se podílí univerzita ve švédském Lundu a ke kterému se připojují i vydavatelé a producenti databází (Ulrich's, EBSCO).

Součástí eIFL General Assembly byly prezentace vydavatelů Gale, Oxford University Press, EBSCO, OCLC PICA a Economist Intelligence Unit.

PhDr. Hana Nová

| Zpět |


 Petra Šťastná