eifl.nkp.cz

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Konference ICOLC 2006 (Řím, Itálie)

V pořadí osmá mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií (ICOLC) se konala od 11. do 14. října 2006 v Římě. Jejími organizátory byla italská konsorcia CASPUR a CILEA. Konference se zúčastnilo 132 delegátů z 28 zemí, kteří reprezentovali 42 konsorcií. Z mimoevropských zemí byla zastoupena Brazílie, USA, Kanada, Čína a Japonsko. Celkem odeznělo 34 příspěvků.

Po oficiálním zahájení konference zástupkyní konsorcia CASPUR paní P. Gargiulo a představitelem ICOLC p. T. Sanvillem byly uvedeny první prezentace se společným tématem – perspektivy ekonomických změn v publikování. Zástupci fy Elsevier informovali o zahájení spolupráce s Čínou, Indií a rozvojovými zeměmi. Čínský trh je pro západní vydavatele perspektivní a zajímavý, již nyní Elsevier spolupracuje s domácími čínskými vydavateli, např. Red Elsevier China. Zároveň si je světové vydavatelství vědomo problémů s jazykovou bariérou a také s nedostatečnou informační infrastrukturou, pouze na čínských univerzitách je přístup k internetu uspokojivý. Vzrůstající vliv výsledků čínského vědeckého poznání je patrný z nárůstu publikovaných čínských odborných článků (přesto, že je vědecké prostředí kontrolováno státem) a zdá se, že bude ovlivňovat globalizaci v informační sféře. Elsevier proklamuje spolupráci založenou na respektování místních vydavatelství, chce přispět ke zvýšení kvality čínských odborných časopisů a umožňuje přístup do čínských databází prostřednictvím služby ScienceDirect (v září 2005 byl čínskou národní knihovnou zpřístupněn digitální portál s 37 čínskými databázemi). V Indii také dochází k poměrně rychlému nárůstu odborného publikování, avšak jazyková bariéra daná velkým množstvím používaných jazyků je zde mnohem větší. Pro rozvojové země existují programy na podporu dostupnosti odborných informací většinou ze zemědělských oborů, např. projekty HINARI a AGORA, Elsevier se do těchto programů také zapojuje. Poněkud odlišný názor na perspektivu čínské vědy prezentoval zástupce univerzitní knihovny z japonské univerzity Chiba, který především zdůraznil, že čínská věda je orientována pročínsky a státní kontrola je velmi silná. Porovnával výši státní finanční podpory vědy v Číně, Japonsku a USA. Knihovny nabádal k opatrnosti při získávání čínských odborných informací. Dále bylo představeno čínské konsorcium CALIS, založené v roce 1997 pro akademické instituce. Zabývá se kromě získávání elektronických informačních zdrojů také otázkami otevřeného přístupu a dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování informací. Konsorcium zprovoznilo informační portál, jeho fungování finančně zajišťuje ministerstvo školství.

V dalším příspěvku byla představena anglická asociace ALPSP, která byla založena v r. 1972 a sdružuje na 360 členů ze 40 zemí. Jejím cílem je neziskové vydávání odborných časopisů. Spolupracuje s fy Swets a v 8 tematických kolekcích nabízí 627 titulů. Dále byl představen projekt, který se zabývá problematikou změny vydavatelů u časopisů dostupný na www.projecttransfer.org. Při změně vydavatele dochází také ke změně přístupových práv, přístupy do archivů, mění se linky do knihovnických OPACů apod. Projekt odkazuje na studii fy Blackwell a snaží se najít společné řešení pro vydavatele i pro knihovny a stanovit pravidla, která by měla být při změně dodržována. Nový cenový model pro konsorcia prezentovala American Chemical Society (ACS). Tato společnost spolupracuje s více než 100 konsorcii a cenová politika byla vždy diferencovaná podle typu zákazníka. V novém cenovém modelu od r. 2008 chtějí použít Carnegie classification, což je hodnocení univerzit, a také rozlišovat podle stavu hospodářských výsledků konkrétní země na základě podkladů světové banky. Dopolední jednání konference uzavřela prezentace databáze Sci-Finder Scholar, která je největší světovou databází organické a neorganické chemie. V ČR je tato databáze dostupná také.

Odpolední prezentace byly věnovány problematice měření využívání online informačních zdrojů. Byl prezentován projekt SUSHI (Standardised Usage Statistics Harvesting Initiative), který řeší problematiku systematického sběru dat o využívání online informačních zdrojů od různých vydavatelů. Jedná se o efektivní řešení výměny dat založené na modelu dotazů a odpovědí prostřednictvím webové služby. SUSHI je webová služba, která posílá dotaz ve formátu XML k poskytovateli dat (vydavateli) a obdrží odpověď opět v XML formátu obsahující reporty o využívání online informačních zdrojů dle Countru. Hlavními řešiteli projektu jsou EBSCO Information Services, ExLibris, Innovative Interfaces, Cornell University a Harvard University. Od září 2006 je dostupná zkušební verze a probíhá testování na univerzitách z řešitelského týmu. Potřeba získávat statistiky pro celé konsorcium bylo také tématem dalšího příspěvku, který popisoval projekt JURO4C. S využitím položek COUNTERu byla vytvořena webová služba, statistická data lze získávat podle nejrůznějších položek, které konsorcium potřebuje pro vyhodnocování využívání zdrojů, pro získávání nových a pro vyjednávání s vydavateli. Potřeba získávat statistiky pro konsorcium akademických knihoven vedla také v Kanadě v r. 2001 (s finanční podporou státu) ke zprovoznění společného portálu. Základem pro statistická vyhodnocování je článek, který byl stažen, prohlédnut nebo vytištěn. Prostřednictvím portálu je zpřístupněno více než 7 700 odborných plnotextových časopisů od 15 akademických vydavatelství. Zazněly informace o projektu MINES (Measuring the Impact of Networked Electronic Services). Metodologii z tohoto projektu využilo kanadské konsorcium univerzitních knihoven (OCUL) k průzkumu: kdo jsou uživatelé online informačních zdrojů (studenti, doktorandi, knihovníci, akademičtí pracovníci), kde jsou online informační zdroje využívány (v knihovně, na univerzitě, mimo univerzitu), kdy a proč jsou využívány (výzkum, výuka, jiné aktivity). Bližší informace o projektu s výsledky průzkumu v kanadském akademickém prostředí jsou na adrese http://www.libqual.org/documents/admin/FINAL%20REPORT_Jan26mk.pdf.

Představitelé tureckého konsorcia ANKOS hovořili o provedené analýze využívání titulů vydavatelství Wiley a zástupci italského konsorcia CIBER informovali o sledování využití databází Web of Science a SCOPUS v období let 2001 až 2006. Zatímco u databáze SCOPUS došlo v roce 2001 k prudkému nárůstu a dále postupnému poklesu, u Web of Science využívání roste jen s nepatrnými výkyvy. Konsorcium CIBER si pro sledování dat také vytvořilo portál, který mimo jiné umožňuje porovnávat využívání databází podle oborů nebo vyhodnocovat nejvíce využívané časopisy. Podle vědních oborů jsou dostupné databáze sledovány také finským konsorciem FinElib. Toto konsorcium se statistikami zabývá od roku 1998 a statistiky jsou podkladem pro přípravu strategických úkolů konsorcia. Jedním z důležitých úkolů bylo porovnání hodnocení dostupnosti a relevantnosti elektronických informačních zdrojů z hlediska výzkumných pracovníků a vyučujících na vysokých školách a také studentů, které proběhlo v letech 2001 a 2005. Na závěr prvního dne jednání bylo představeno brazilské konsorcium CAPES. Jedná se vlastně o nadaci Ministerstva školství, která byla založena již v roce 1951. Jejím cílem je podpora vzdělávání a přístupu k vědeckým informacím. Nadace zahrnuje na 183 institucí (univerzity, soukromé vysoké školy, vzdělávací instituce aj.) a jejím prostřednictvím je zpřístupněno na 123 databází.

V rámci doprovodného programu konference se uskutečnila návštěva historické knihovny Biblioteca Angelica. Tato knihovna vznikla na počátku 16. století z daru augustiniánskému řádu a v současné době shromažďuje na 200 000 svazků, z toho 24 00 rukopisů především italské provenience. Obsahově je zastoupena hlavně náboženská literatura a díla o italské literatuře.

Příspěvky z dopoledne druhého dne konference byly zaměřeny na otázky dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě. Závěry z dotazníku, kterým byla obeslána evropská i americká konsorcia v září 2006, prezentoval T. Giordano. Na dotazník s deseti otázkami, které se týkaly především názoru na uchovávání a zpřístupňování e-zdrojů, odpovědělo 35 konsorcií zajišťujících na 1 200 licencí. Ukázalo se, že problém je pokládán za velmi důležitý, avšak knihovny a konsorcia mají na jeho řešení jiný pohled.

Na otázku, kdo by měl nést zodpovědnost za uchovávání e-zdrojů se ukázaly čtyři možnosti – národní knihovna, konsorcium, vydavatelé nebo třetí strana. O publikaci vydané v říjnu 2006 Cornell University hovořila A. Okerson. Podrobně jsou zde uvedeny dosavadní iniciativy v této oblasti, jsou shrnuty základní otázky – kdo, kde, jak, co a kdy se má uchovávat. Jsou zde doporučení jak pro knihovny tak pro vydavatele, zdůrazněna je nutnost vzájemné spolupráce. Služby uchovávání a zpřístupňování jsou podstatou prezentovaného projektu Portico. Jedná se o iniciativu JSTOR podporovanou Mellonovou nadací a Library of Congress. Jde o vytvoření centrálního archivu, do kterého budou vydavatelé za poplatek ukládat e-zdroje a knihovnám budou, opět za poplatek, tyto zdroje zpřístupňovány. Zatím na projektu spolupracuje 23 vydavatelů a uloženo je více než 5 100 titulů. Dalším projektem, který se zabývá touto problematikou je Clockss univerzity v Edinburghu. Je založený na spolupráci 7 knihoven a 12 vydavatelů, s pomocí moderních technologií byl vytvořen software Lockss. Následující příspěvek informoval o zavedení pilotního projektu založeného na technologii Lockss na 30 anglických univerzitách po dobu dvou let. Dále byl představen projekt Kopal, realizovaný za finanční podpory ministerstva školství v německé národní knihovně. Je zaměřen na řešení problému rychle se měnících technologií a formátů digitálních informací, na projektu spolupracuje také německá pobočka firmy IBM. Změny v licenčních modelech oznamovala prezentace JISC (Joint Information Systems Committe). Byla připravena další verze modelu při uzavírání licencí s vydavateli – Nesli2. Je zaměřena na stanovení multilicenčních přístupů a autorizaci prostřednictvím technologie Shibboleth. Pro anglické knihovny jsou připraveny 2 workshopy k projednání nového návrhu. Otázkami zkušebních přístupu se zabývaly poslední dva příspěvky. Také v rámci těchto zkušebních přístupu jsou sledovány statistiky využívání titulů. Na univerzitě v Glasgow byly porovnávány předplacené tituly a tituly, které byly dostupné v rámci vydavatelských kolekcí, a bylo zjištěno, že nepředplacené tituly jsou využívány v relativně velkém množství.

Sobotní jednání konference zahájil F. Vandooren z university v Bruselu s prezentací výsledků dlouhodobého sledování evropského vydavatelského trhu. Bylo analyzováno 2 700 časopisů z přírodních a technických věd a medicíny. Mezi hodnocené položky patřila mimo jiné např. cena, impact faktor a také to, jak dlouho časopis vychází. Bylo konstatováno, že mezi roky 1975 a 1995 vzrostla cena časopisů o 300% a od roku 1990 stoupá každoročně o 9%. Vydavatelé se v souvislosti s iniciativami Open Access obávají poklesu odběru tištěných titulů. Jednou z možností, jak tyto obavy zmírnit, je stanovení embarga na zpřístupnění titulů v elektronické podobě. Byla také zmíněna otázka DPH, která zatěžuje rozpočty evropských knihoven. Vystoupení zástupkyně Evropské komise paní C. Ramjoué shrnulo různé aktivity a doporučení Evropské komise týkající se vědeckého výzkumu a publikování výsledků výzkumů. Velmi živou a názornou prezentaci měl pan M. Sandler. Hovořil o iniciativě Gogolu – digitalizaci knižní produkce a její zpřístupnění všem – a vyzýval k vzájemné spolupráci. Především digitalizací map, rukopisů a prvotisků by se měly zabývat knihovny. O sbírkách elektronických knih (e-book) a jejich využívání na největší kanadské univerzitě v Torontu informoval p. W. Holder. O zkušenosti s německou národní licencí se podělila paní M. Cremer z univerzity v Göttingenu. V roce 2004 Německá nadace pro výzkum (DFG) začala v knihovnách financovat vytváření digitálních sbírek a online zpřístupňování databází. Národní licence je tady však chápána jako licence akademická. Nadace domlouvá licenční podmínky, spravuje webové stránky s nabídkou dostupných databází, jsou samozřejmě také sledovány statistiky využívání zdrojů. Časopisy, zahrnuté v databázích, jsou dostupné přes portál Elektronické knihovny časopisů (EZB). Stálé diskuse o možnostech sdílení e-zdrojů s ohledem na rychlý vývoj informačních technologií probíhají podle sdělení představitele konsorcia PALCI (Akademické konsorcium v Pensylvánii) mezi členy konsorcia a velký důraz je kladen na konečného uživatele. O nové mezinárodní spolupráci mezi dánským DEFF, anglickým JISC, německým DFG a holandským SURF informoval pan B. Öhrström. Byla zřízena pracovní skupina a výbor, cílem je především výměna zkušeností. Představitel kalifornského konsorcia SCELC pan R. Burke představil interní databázi pro konsorcium, která poskytuje nejrůznější informace pro členy konsorcia - o licencích, dodavatelích, cenách apod. Databázi si je možné vyzkoušet v demo-verzi. Novou strategii finského konsorcia FinElib uvedla paní K. Hormia-Poutanen. Při přípravě strategie na roky 2007-2015 se zamýšleli nad tím, pro koho strategii vlastně připravují a komu především poskytují služby. Definovali si vztah mezi konsorciem FinElib a knihovnami, společně podepsali memorandum. Velkou pozornost věnovali konečným uživatelům služeb a jejich výzkumným a vzdělávacím potřebám, mezinárodní spolupráci a snažili se také postihnout možné vlivy nových technologií na digitální služby. V posledním příspěvku vystoupil pan J. Nikisch s hodnocením pětileté činnosti mezinárodního konsorcia eIFL.net. Toto konsorcium vzniklo na základě iniciativy Sorosovy nadace s hlavní myšlenkou zpřístupnit odborné informace i pro rozvojové země. V současné době má konsorcium na 50 členů a kromě získávání přístupu k e-zdrojům pomáhá při zakládání konsorcií v jednotlivých zemích, pořádá nejrůznější odborné semináře, podporuje Open Access a spolupracuje s dalšími projekty.

Konference skončila poděkováním italským organizátorům a pozváním na devátý ročník do švédského Stockholmu, hlavním organizátorem bude konsorcium Bibsam.

Témata konference byla velmi zajímavá, odrážela aktuální celosvětovou problematiku v oblasti elektronických informačních zdrojů. Další informace a odkazy na jednotlivé prezentace jsou na adrese http://icolc06.briccaevents.it/

 

Hana Nová

| Zpět |


 Petra Šťastná