eifl.nkp.cz

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Konference ICOLC 2007 (Stockholm, Švédsko)

Organizátory 9. konference knihovnických konsorciích (ICOLC) byly švédské konsorcium BIBSAM a Švédská národní knihovna. Konference proběhla od 30. 9. 2007 do 3. 10. 2007 ve Stockholmu. Zúčastnilo se 125 delegátů z 25 zemí. Z mimoevropských zemí byla zastoupena Kanada (6 účastníků), USA (8 účastníků) a Japonsko prezentovaly zástupkyně dvou japonských univerzit. V průběhu konference odeznělo 23 příspěvků.

Konferenci oficiálně zahájily paní Kari Stange a paní Philippa Andreasson ze Švédské národní knihovny. První tematická sekce se věnovala vývoji v licencování elektronických časopisů. Úvodní prezentace se zabývala problematikou nízkého rozpočtu univerzitní knihovny La Sapienza - Universiti di Roma na získávání online časopisů v souvislosti s nutností zajistit co nejširší spektrum oborů. Knihovna zpřístupňuje na 6 700 elektronických titulů, u kterých byla provedena analýza oborového pokrytí, a dále byly časopisy na základě ISSN porovnány s vycházejícími tituly z daného oboru. Stejné porovnání proběhlo také z hlediska impact faktoru odborných časopisů. Velká pozornost byla věnována využívání titulů v rámci jednotlivých oborů studenty a postgraduanty. Závěr studie ukázal nerovný vztah akvizičního rozpočtu a cen potřebných časopisů

Otázku výhodnosti nebo nevýhodnosti účasti malé univerzitní knihovny v  konsorciu nastolila představitelka belgické vysoké školy Notre Dame. Východiskem byl přehled cen za jednotlivou rešerši u zpřístupňovaných databází (ACS, Springer, Blackwell). V rámci belgických nebo francouzských konsorcií, kde je škola zastoupena, je z rozpočtu instituce hrazena polovina ceny přístupu do databází. Jedná se o tradiční finanční model konsorcia, ale právě vzhledem k malým knihovnám by bylo třeba uvažovat o jiném modelu, který by vyhovoval lépe.

Velmi aktivní anglický výbor Joint Information Systems Committee (JISC) představil projekt na zpřístupnění elektronických sbírek pro komerční uživatele. Dosud producenti a vydavatelé v licenčních smlouvách uváděli pouze vzdělávací účely přístupu do databází, ale je možné uvažovat i o přístupu pro účely komerční. JISC zorganizoval několik jednání s vydavateli. Bylo třeba vyjasnit definici termínu „Autorizovaný uživatel“ a prostřednictvím dodatku k licenčním smlouvám, za finanční příplatek, je přístup pro komerční účely možný. 

Velice zajímavé bylo vystoupení představitelky dánského konsorcia DEFF, která informovala o organizačních změnách v dánském vzdělávání a jejich dopadu na financování konsorcia. V Dánsku byly reorganizovány univerzity (z původních 11 na 8) a výzkumné instituce (ze 14 na 3). Proběhlo několik jednání a diskusí, zaměřených především na to, kdo převezme knihovní fondy a jak budou placeny přístupy do elektronických informačních zdrojů. Bylo nutné vytvořit speciální finanční modely pro reorganizované instituce. 

Bohatá diskuse následovala po prezentaci NISO (National Information Standards Organisation) nabízející možnou spolupráci s ICOLC. NISO má 3 zaměstnance a 18 dobrovolníků-konzultantů a je finančně podporována Mellonovou nadací. Kromě zpracovávání standardů (ISSN, OpenUrl, Z39.50) také připravuje různé vzdělávací programy (např. implementace Sushi apod.). 

Problematikou přístupu do archivu elektronických časopisů a do digitálních historických kolekcí se zabýval příspěvek z Bayerische Staatsbibliothek. Byla nastolena otázka výhod a nevýhod centralizovaného nákupu licencí, umístění elektronických sbírek (server producenta vs. lokální server) a jaký typ dokumentu preferují uživatelé.

Jednání druhého dne konference bylo zaměřeno na elektronické knihy a vědeckou komunikaci. Opět JISC (Joint Information Systems Committee) informoval o dvouletém projektu (www.jiscebookproject.org), v rámci kterého bylo vytipováno 36 odborných knih z ekonomie, techniky, medicíny a mediálních studií. Přístup do těchto e-books JISC finančně zajistí a v roce 2008 bude provedena podrobná analýza o jejich využívání, která bude sloužit k dalšímu licenčnímu vyjednávání s vydavateli. 

Příspěvek italského konsorcia CASPUR nastolil otázku, zda je vůbec zprostředkování licencí nebo nákupu elektronických knih předmětem zájmu konsorcií a dále poukázal na další zatím nevyjasněné věci, např. integrace e-books do OPACu knihovny, možnosti metavyhledávání, tisku, MVS atd.

Vystoupení ředitele Univerzitní knihovny v Amsterdamu bylo také zaměřeno na e-books jako nový trend. Bylo konstatováno, že při vypracování finančního modelu pro nákup e-books je třeba zahrnout mnohá specifika a navíc „balíčky“ e-books nabízené vydavateli jsou příliš drahé. Pro další rozhodování je očekáváno vyhodnocení projektu JISC. 

V dalším bloku přednášek o konsorciích, knihovnách a vědecké komunikaci byl představen projekt DOAJ (Directory of Open Access Journals), který nabízí záznamy 2 850 volně dostupných elektronických titulů z 82 zemí ve 40 jazycích ze všech vědních oborů. Projekt vznikl v roce 2003 v univerzitní knihovně ve švédském Lundu, je financován Švédskou národní knihovnou, sponzory a z různých projektů. 

Obsahem dalšího vystoupení bylo informační zajištění vysoce odborného pracoviště zaměřeného na nukleární fyziku – institut CERN. Tato vědecká komunita pracuje převážně s preprinty a ročně publikuje pět až šest tisíc článků v šesti až osmi odborných časopisech. 

Změnami v komunikaci vědeckých poznatků v souvislosti s rozvojem informačních technologií se zabývaly další prezentace. Bylo poukázáno na změny ve službách knihoven (Univerzitní knihovna v Lundu), stoupá počet adresných a publikačních služeb, je potřeba zajistit archivaci elektronických zdrojů a je požadováno jednotné zpřístupnění elektronických časopisů s uvedením impact faktoru a ceny za článek. Velký význam a vliv mají změny v samotném procesu výzkumu (Univerzitní knihovna v Amsterdamu), je možné očekávat posun od publikování textu k publikování dat. Je třeba se připravit na „záplavu“ dat a zajistit jejich uchovávání, ochranu a možnost opakovaného přístupu.

Další příspěvky se zaměřily na problematiku zprostředkování licencí. Mezi zajímavé prezentace patřilo představení projektu „Knowledge exchange“, který v roce 2005 připravilo několik německých a holandských konsorcií. Pro mnohonárodnostní multilicenci bylo v tenderu vybráno 5 vydavatelů. Vyhodnocení projektu ukázalo časovou a finanční náročnost při přípravě a malou flexibilitu, zajímavá byla dojednaná sleva ceny přístupu do elektronických zdrojů. 

Následovalo představení projektu norské národní lékařské knihovny, která od roku 2005 prostřednictvím portálu www.helsebiblioteket.no zajišťuje informační zdroje pro norské zdravotnictví. Roční rozpočet projektu je pět milionů euro, je však třeba počítat s 25% DPH. 

Vytvoření vědomostní databáze na základě prolinkování elektronických zdrojů s jednotným seznamem titulů, pravidelnou aktualizací a s možností syntaktického vyhledávání si klade za cíl projekt „Knowledgebases“, který vznikl na základě iniciativy UK Serials Group (UKSG).

Poslední den jednání konference byl věnován prezentaci zkušeností se změnou vydavatele. První příspěvek se týkal změny vydavatele u odborného časopisu vědecké společnosti International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Poté hovořila zástupkyně UK Serials Group (UKSG) o projektu Transfer (www.projecttransfer.org), jehož cílem je zajistit přístup do archivu titulů odborných časopisů i po změně vydavatele. Projekt má pracovní skupinu, která se schází pravidelně 4x ročně, a v první fázi projektu jde především o jednání s vydavateli a stanovení „Code of Conduct“, který by pro vydavatele byl závazný.

V průběhu konference zazněly také drobnější příspěvky – např. zkušenosti s odmítnutím nabídky na předplatné titulů fy Blackwell čtyřmi norskými knihovnami nebo informace o výsledcích dotazníkového průzkumu finského konsorcia FinElib. Dotazník byl k dispozici na webových stránkách konsorcia a odpovědělo na něj více než 5 500 respondentů. Otázky se týkaly využívání elektronických zdrojů, v odpovědích se ukázaly požadavky uživatelů na online přístup do slovníků a referenčních příruček, e-books příliš žádané nebyly.

Součástí konference bývají také vydavatelské a dodavatelské firemní prezentace. Svoji nabídku představily American Chemical Society, Thomson Learning, Wiley-Blackwell a Society for Scholary Publishing.

Závěr konference patřil poděkování organizátorům a pozvání na americký ICOLC do San Francisca a 10. evropský ICOLC do německého Mnichova.

Pro účastníky byla zajištěna exkurze do Švédské národní knihovny.

Odkaz na program konference: http://www.kb.se/ENG/icolc_2007/

>> Fotografie

 

Hana Nová

| Zpět |


 Petra Šťastná