Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
Školení a prezentace

| Březen 2000 | Listopad 2000 | Inforum 2001 | Budapešť 2001 | Inforum 2002 | St.Petersburg 2002 | Setkání 2002 | EBSCOadmin meeting | Cagliari 2003 | Setkání 2003 | Fotky |

Březen 2000

Ve dnech 29.- 31.3.2000 proběhla první školení zástupců dosud zaregistrovaných knihoven (k 27.3.2000 jich bylo 70). První den bylo uspořádáno školení pro moravské knihovny na půdě knihovny Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupci českých knihoven se pak v dalších dvou dnech sešli v počítačové učebně Státní technické knihovny v Praze.

Školení vedli zástupci fy EBSCO Publishing Marina Milovanović a Vadim Sobolev. Pražskou pobočku Open Society Fund zastupovala Kateřina Mlčková.

Úvod patřil dr. Haně Nové z Národní knihovny ČR, která jako hlavní koordinátor celého projektu pro ČR, seznámila účastníky s organizačními záležitostmi. Po té následovala krátká prezentace projektu se základními informacemi o jeho historii a o nabízených produktech. Dále se účastníci seznámili se způsoby vyhledávání, které si v druhé části školení vyzkoušeli přímo v databázích.

| Nahoru |

Listopad 2000

Další školení pro nově přihlášené knihovny (z celkového počtu 141 k 31.10.2000) proběhla 22. a 23.11.2000. Opět byla rozdělena na "českou" a "moravskou" sekci. Místo konání pražského školení bylo stejné (učebna Státní technické knihovny). Zástupci moravských knihoven se tentokrát sjeli do Brna, kde nám poskytla útočiště Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

Školení opět vedla zástupkyně EBSCO Publishing pro střední Evropu, paní Marina Milovanović společně s koordinátorkou projektu PhDr. Hanou Novou. Účastníci si opět po krátkém obecném úvodu sami zkoušeli vyhledávání v databázích, případně konzultovali problémy, se kterými už se setkali za dobu zkoušení databází ve svých knihovnách.

| Nahoru |

Inforum 2001

Na konferenci Inforum 2001, která se konala v Praze ve dnech 29.-31.5.2001 zazněl také příspěvek věnovaný projektu EIFL Direct. Krátký úvod obstarala dr. Hana Nová. Stěžejní část příspěvku připravila a přednesla koordinátorka projektu EIFL Direct z OSI v Budapešti Anna Maria Balogh.

Příspěvek byl zaměřen na pozadí vzniku celého projektu a na jeho další vyhlídky z pohledu iniciátora projektu, OSI. Součástí příspěvku jsou také různé statistické údaje, které pohlížejí na využití databází v jednotlivých zemích.

Příspěvek v angličtině je dostupný na stránkách Infora, k dispozici je i pracovní český překlad.

| Nahoru |

Setkání koordinátorů projektu eIFL Direct (Budapešť, září 2001)

Ve dnech 14.-15. září 2001 se v Budapešti konalo setkání národních koordinátorů projektu eIFL Direct. Pro více než 50 účastníků pracovního setkání byl připraven velice zajímavý, ale velice nabitý program. Kromě společných jednání se dále ve 3 skupinách uskutečnily 4 pracovně intenzivní "working session".

Hovořilo se o problémech při zavádění projektu, prezentacích, školeních, statistikách atd. V mnoha zemích je dosud problém s financováním projektu. K dispozici byly již předem zaslané zprávy jednotlivých zemí. Porovnání s jinými zúčastněnými zeměmi je zajímavé a inspirující. K 31.3.2001 bylo do projektu eIFL zapojeno více než 2000 knihoven ze zemí střední a jižní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Jižní Afriky.

Z programu druhého dne bylo nejdůležitější přednesení návrhu rozšíření projektu o databáze z oblasti ST (Science, Technology). OSI oslovil významné vydavatele a producenty databází z oblasti přírodních věd a techniky. V příspěvku bylo představeno 11 vydavatelů z těch, kteří projevili zájem o spolupráci. Odborná skupina při OSI vybere 7 vydavatelů a producentů a jednotlivé země zapojené do projektu se budou moci vyjádřit k užšímu výběru. OSI předpokládá, že rozšíření projektu eIFL Direct o ST, by mohlo být připraveno začátkem roku 2002.

Neméně zajímavá byla prezentace návrhu vytvoření Mezinárodního konsorcia (Multi Country Consortium). OSI má jasnou představu o organizačním uspořádání konsorcia a pro počáteční 3 roky fungování nabízí výraznou finanční pomoc.

Česká republika byla při jednáních hodnocena velmi dobře, především z hlediska finančního zajištění projektu a jeho rozšíření do velkého počtu českých knihoven. Také statistické údaje o využívání databází staví ČR mezi země s největším počtem rešerší.

| Nahoru |

Inforum 2002

Stejně jako v roce 2001 objevil se i letos na konferenci Inforum 2002 příspěvek o projektu eIFL Direct. Tentokrát byl věnován zkušenostem z dalších zemí, které patří do mezinárodního konsorcia eIFL Direct; konkrétně ze Slovenska a Litvy.

Úvodní slovo patřilo dr. Haně Nové, která krátce připomněla fungování projektu v České republice a zmínila novinky v nabídce databází. O projektu eIFL Direct v Litvě hovořila Aušra Vaškevičiené z Národní knihovny Martynase Mažvydase. Situaci na Slovensku přiblížila ing. Mária Kollárová ze Slovenské národní knihovny v Martině.

Odkazy na texty přednášek a prezentace
 text přednášky Hany Nové a Aušry Vaškevičiene na stránkách konference Inforum  prezentace (Hana Nová)
 pracovní český překlad příspěvku Aušry Vaškevičiene  prezentace (Aušra Vaškevičiene)
   prezentace (Mária Kollárová)
| Nahoru |

Setkání koordinátorů projektu eIFL Direct (St.Petersburg, listopad-prosinec 2002)

Ve dnech 28.11.-1.12.2002 proběhlo v ruském St.Peterburgu již druhé mezinárodní setkání koordinátorů projektu eIFL Direct. Orgánizátorem byla petrohradská pobočka OSI, v jejíchž prostorách se uskutečnilo i samotné jednání. Z celého světa se sjelo na 70 účastníků.

Na programu byly prezentace k jednotlivým vybraným tématům. Po té byly jednotlivé okruhy diskutovány ve třech souběžných pracovních skupinách. Mezi hlavní témata patřily právnické otázky související s využíváním elektronických zdrojů (licenční smlouvy, autorské právo atd.), zkušenosti se vznikem a fungováním konsorcií v různých zemích (Finsko, Řecko, Turecko), otázky spojené se statistikami či problematika marketingu a finančního zabezpečení konsorcií. Zmíněn byl také projekt OSI pro otevřený přístup k elektronickým zdrojům (tzv. Open Access).

Jeden den jednání byl vyhrazen prezentacím pozvaných nakladatelů a dodavatelů elektronických zdrojů, kteří vyšli vítězně z výběrového řízení na dodání elektronického obsahu pro oblast vědy a techniky (S&T). Kromě zástupců firem ProQuest, Blackwell Publishing, Cambridge University Press a Institute of Physics Publishing vystoupili také reprezentati fy EBSCO Publishing. Z oslovených se nezúčastnili zástupci HighWire Pressu a American Physical Society.

Pozice OSI ve vztahu k projektu eIFL Direct doznala určité změny. Na podporu konsorcií vznikla funkce generálního ředitele eIFL (Chief Executive Officer of eIFL = CEO), kterou zastává paní Frances Pinter. Jejím úkolem bude pomáhat konsorciím v jednotlivých zemích zařazených na počátku do programu eIFL Direct, a to především v otázkách uzavírání licenčních smluv s dodavateli. OSI zaměřuje nyní své aktivity v projektu eIFL Direct především na africké země.

| Nahoru |

Setkání účastníků eIFL Direct v ČR (Brno a Praha, prosinec 2002)

Každoroční setkání účastníků neformálního konsorcia eIFL Direct v ČR se letos konalo ve dnech 10.12.2002 (MZK, Brno) a 11.12.2002 (NK ČR, Praha).

Program:
  •  Informace z jednání koordinátorů mezinárodního projektu eIFL Direct (PhDr. Hana Nová)
  • Novinky v nabídce databází EBSCO (Marina Milovanović, EBSCO Publishing)
  •  Statistiky využívání databází (Mgr. Petra Pěnkavová)
  • Projekt eIFL Direct po r.2003 - diskuze, náměty, připomínky atd.
| Nahoru |

EBSCOadmin meeting (Praha, únor 2003)

V sobotu 15. 2. 2003 se v Národní knihovně ČR uskutečnil mezinárodní seminář EBSCOadmin. Seminář byl určen pro země střední a jižní Evropy a pobaltské státy, které jsou zapojeny do projektu eIFL Direct. Účastníci (celkem 12 osob z 9 zemí) byli seznámeni s aktivitami fy EBSCO Publishing a proškoleni v práci s modulem Admin, který umožňuje sledování nejrůznějších statistických údajů, vytváření uživatelských profilů nebo propojování databází s katalogy knihoven.

S příspěvky o využívání databází EBSCOhost v programu vystoupili Petra Pěnkavová (NK ČR) a Saša Madacki (Univerzita Sarajevo, Bosna). Semináře se zúčastnili také viceprezident fy EBSCO Publishing pan Sam Brooks a ředitel evropské sekce pan Paul Donovan.

| Nahoru |

Cagliari 2003

Ve dnech 18.-21.10.2003 se nedaleko městečka Pula na italském ostrově Sardinie (40 km od hlavního města ostrova Cagliari) uskutečnilo již třetí mezinárodní setkaní koordinátorů projektu eIFL Direct. Kromě 60 zástupců jednotlivých zúčastněných zemí byli jako obvykle také přítomni dodavatelé a vydavatelé elektronických informačních zdrojů a odborníci, kteří se zabývají problematikou licencování (E. Giavarra) nebo statistickými ukazateli využívání databází (A. Hirshon).

Nadace eIFL.net pokračovala i v letošním roce ve vyjednávání licenčních podmínek s dodavateli a vydavateli databází zaměřených na vědu a techniku, s některými byly již uzavřeny kontrakty (ProQuest, Institut of Physics a Cambridge University Press), s některými se stále vyjednává (Elsevier). S firmou EBSCO byla smlouva prodloužena na další 3 roky. Na setkání byly představeny také nové produkty - LexisNexis, BioOne, Gale, Safari e-books aj.

Mezi inspirující prezentace patřila vystoupení zástupců konsorcií v Jihoafrické republice (SASLI) a Bulharsku (BIC), která ukázala použité finanční modely při nákupu databází. Účastníci setkání byli seznámeni s projekty, které jsou zaměřené na podporu vydávání vědeckých časopisů a široký přístup k elektronickým informačním zdrojům (projekt Open Access) a které se zabývají uchováváním a zpřístupňováním vědeckých časopisů v elektronické podobě (projekt DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Některá konsorcia se snaží zjednodušit přístup k plnotextovým zdrojům prostřednictvím různých portálů. Na setkání koordinátorů byl představen portál elibrary.ru ruského konsorcia NEICON a portál srbského konsorcia KOBSON.

| Nahoru |

Setkání účastníků eIFL Direct v ČR (Praha a Brno, prosinec 2003)

Každoroční setkání účastníků neformálního konsorcia eIFL Direct v ČR se letos konalo ve dnech 1.12.2003 (NK ČR, Praha) a 4.12.2002 (MZK, Brno).

Program: | Nahoru |

Fotky

  Školení EIFL Direct v Olomouci 29.3.2000
  Školení EIFL Direct v Praze 30. a 31.3.2000
  Konference Infos 2000, Stará Lesná (Slovensko), 3.- 6.4.2000
  Školení v Brně 23.11.2000
    Inforum 2001
  Setkání koordinátorů projektu eIFL Direct, Budapešť, září 2001
  Inforum 2002
Setkání koordinátorů projektu eIFL Direct, St.Petersburg 2002
EBSCOadmin meeting
Setkání koordinátorů eIFL, Cagliari a Pula, Sardinie 2003
| Nahoru |

5.12.2003 Petra Pěnkavová