Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Vyhledávací techniky

jednostránkový manuál v ČJ
manuál v AJ
interní příručka pro vyhledávání
Visual Search - prezentace nového způsobu vyhledávání (v AJ)
Materiály o vyhledávání v ČJ - odkazy umístěné na stránkách fy EBSCO

| Rejstříky | Vyhledávání | Práce s výsledky | Zobrazení plných textů |


Rejstříky

Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky, které mohou mít v jednotlivých databázích různou podobu.

Rejstříky vybraných kategorií

(v databázích Academic Search Premier a Business Source Premier)

 • zvolit ikonku Indexes v horní liště
 • vybrat kategorii z rolovacího menu Browse an Index
  např. autor, klíčová slova dodaná autorem, typ dokumentu, ISBN, ISSN, typ dokumentu, název časopisu, jazyk, předmětové heslo atd.
 • zapsat hledaný výraz do pole Browse for
 • stisknout tlačítko Browse
 • v seznamu výsledků zaškrtnout políčko před vybraným termínem a tlačítkem Add přidat do vyhledávacího pole
 • tímto způsobem je možné přidat více termínů z různých kategorií a spojit je logickými operátory

Rejstříky předmětových hesel 

(např. v databázi MasterFILE Premier)

 • zvolit ikonku Subjects na hlavní liště
 • napsat termín do pole Browse for (např. archaelogy)
  (Pozn.: pro zápis vlastních jmen používejte konvenci příjmení, křestní jméno)
 • zvolit řazení záznamů abecedně (Alphabetical) nebo podle relevance (Relevancy Ranked)
 • zvolit Browse pro náhled do seznamu termínů
 • seznam termínů je doplněný o následující položky:
  • Odkazy (View) na dokumenty: např. noviny (Newspaper References), časopisy (Periodical References), recenze (Review References) atd.
  • Vztažné termíny (Use) - odkaz na příbuzný pojem v seznamu (vybraný termín se přemístí do vyhledávacího pole a je provedeno nové vyhledávání)
 • vybrat příslušný odkaz a kliknutím otevřít výsledný seznam záznamů článků

Rejstříky časopisů a dalších publikací

 • zvolit ikonku Publications na liště
  1. listovat seznamem publikací podle jednotlivých písmen abecedy
  2. vyhledat konkrétní publikaci:
  • zadat do pole Browse for slovo z názvu nebo celý název časopisu
   • zvolit jednu z možností prohledávání:
    • Alphabetical - názvy začínající zadaným termínem; výsledky budou řazeny abecedně
    • By Subject & Description - vyhledávání podle tematického zaměření a popisu publikace
    • Match Any Words - zadané slovo je obsaženo kdekoli v názvu
 • ve výsledný seznamu je možné:
  • použít odkaz z názvu na vydavatelské informace o vybraném titulu a na "rozklikávací" seznam jednotlivých dostupných ročníků a čísel až do úrovně článků
  • vybrat několik titulů pro prohledávání zaškrtnutím okénka vedle názvu a stisknutím tlačítka Add u Mark Items for Search v horní části seznamu. Dotaz se přenese do vyhledávacího políčka. Výslednou rešerši je možno dále upřesňovat (viz Vyhledávání)

Vyhledávání citací článků

(v databázích Academic Search Premier a Business Source Premier)

 • zvolit ikonu References v horní liště
 • zadat do vyhledávácích polí např. jméno autora, který je citován (Cited Author), slova z názvu citovaného článku (Cited Title), z názvu publikace (Cited Source), citovaný rok (Cited Year), případně jakýkoli termín (All Citation Fields)
 • výsledky se objeví v sekci References
 • záznamy obsahují údaj o tom, kolikrát byl daný článek citován (Time Cited)
 • pro prohlížení těchto citovaných článků je potřeba zaškrtnout políčko před záznamem
 • články, které daný článek citují se objeví v druhé sekci Citing Articles - u těchto záznamů položka References odkazuje na záznamy, které daný článek cituje

| Nahoru |

Vyhledávání

Obrazovky pro vyhledávání

Základní vyhledávání Basic Search

| Zpět |

Pokročilé vyhledávání Advanced Search
 • pokročilé vyhledávání s rozšířenou nabídkou kritérií pro zpřesnění rešerše
 • možno zadat kódy konkrétních polí, ve kterých má být termín obsažen (výběr z rolovacího menu)
 • kromě prohlížení seznamu výsledků , lze také zpřesnit rešerši nebo kombinovat dotazy v sekci rešeršní historie

| Zpět |

Formulace dotazu

Booleovské operátory

Booleovská logika definuje vazby mezi jednotlivými slovy ve vyhledávacím řetězci. Booleovské vyhledávací operátory AND, OR, NOT umožňují rozšíření či zúžení dotazu.

 • Operátor AND znamená, že v záznamu musí být obsažena všechna slova uvedená v řetězci.
  Př.: travel and Europe bude ve výsledku obsahovat články, v nichž se vyskytuje výraz "travel" a zároveň výraz "Europe".
 • Operátor OR znamená, že v záznamu bude nejméně jeden z požadovaných termínů.
  Př.: college or university bude obsahovat záznamy, ve kterých se vyskytuje výraz "college" nebo "university", případně oba dva.
 • Operátor NOT vylučuje z vyhledávání slova, která by neměla být v záznamech obsažena.
  Př.: television not cable bude obsahovat záznamy, v nichž je uvedeno slovo "television", ale ne ty, ve kterých je i slovo "cable".

| Zpět |

Znaky pro zkracování a nahrazování

V databázích EBSCO se používají tyto zástupné znaky:

 • nahrazování znaků uprostřed slova pomocí symbolu ?. Jeden znak ? nahrazuje ve slově jedno písmeno či znak.
  Př.: ne?t nelezne slova jako "neat", "nest", "next" apod., ale nezahrne slova jako "net".
 • pravostranné krácení pomocí hvězdičkové konvence (tj. znakem *).
  Př.: comput* nalezne slova jako "computer", "computing" apod.

| Zpět |

Proximitní operátory

Proximitní vyhledávání je způsob jak vyhledat dvě či více slov, která se vyskytují ve specifické skupině slov.
Proximitní operátory jsou tvořeny písmenem (N nebo W) a číslem, které určuje počet slov.
Proximitní operátor je umístěn mezi jednotlivá slova ve vyhledávacím řetězci.

 • Near operátor (N) - např. N5 nalezne slovní spojení, ve kterých jsou požadovaná slova od sebe vzdálená maximálně 5 slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují.
  Př.: tax N5 reform nalezne slovní spojení jako "tax reform" nebo "reform of income tax" apod.
 • Within operátor (W) - např. W8 nalezne slovní spojení, ve kterých se vyskytují požadovaná slova v pořadí, v jakém byla zapsána, a to maximálně v rozmezí 8 slov.
  Př.: tax W8 reform nalezne slovní spojení "tax reform", ale ne výraz "reform of income tax".

| Zpět |

Zúžení rešerše (Limiters)

např.:

 • Full Text - zúžení výsledných článků pouze na plné texty
 • Journal - název časopisu, ze kterého mají být výsledné články (napsat v odpovídajícím tvaru - např. Newsweek)
 • Scholarly (Peer Reviewed Journals) - omezení pouze na lektorované časopis
 • Date Published - zúžení výběru článků za konkrétní časové období (možno zadat měsíc a rok)
 • Publication Type - omezení podle typu publikace (např. periodika, noviny, knihy)
 • Document Type - zúžení podle druhu dokumentu (např. článek, recenze, případová studie, rozhovor, bibliografie)

| Zpět |

Rozšíření rešerše (Expanders)
 • Also search within the full text of the articles - bude vyhledávat zadané slovo v plném textu článků, stejně jako v abstraktech
 • Automatically "And" search terms - automaticky přidává mezi zadané termíny operátor and bez nutnosti vypisovat ho do rešeršního dotazu
 • Also search for related words - zahrne do dotazu synonyma, množná čísla a další vztažné termíny k zadanému slovu

| Zpět |

| Nahoru |


Práce s výsledky

 • záznamy v seznamu výsledků lze řadit podle parametrů z rolovacího menu Sort by (možno řadit podle data, zdroje, autora nebo relevance)
 • vybrané články lze uložit do schránky kliknutím na ikonku Add. Počet vybraných dokumentů se zobrazuje v pravém horním rohu těsně nad seznamem výsledků
 • schránka s vybranými články je pod odkazem View folder vpravo nahoře
 • záznamy lze tisknout , uložit nebo poslat e-mailem
 • schránka funguje pouze po dobu připojení k systému. Její obsah je smazán po každém odhlášení.

| Nahoru |


Zobrazení plných textů

Plné texty jsou přístupné v několika formátech:

 • prostý plný text (HTML Full Text)
  v záznamu označeno ikonkou Full text
 • prostý plný text s vloženými obrázky
  v záznamu označeno ikonkou Grafika
 • texty ve formátu PDF (tj. oskenovananá stránka z originálu) (PDF Full Text)
  v záznamu označeno ikonkou Full Page Image
  (pro prohlížení je nutný software Acrobat Reader, který lze zdarma stáhnout)
  Acrobat Reader
 • propojení na plný text v jiné databázi (Linked Full Text)

| Nahoru |


 Petra Šťastná